Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

Monitoring

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2020 r. według stanu na 31.12.2020 r.

1. Zapas grubizny brutto - 4375,1 tys.  m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 87,09 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (ha) - plik w załączeniu

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych :

a) nasion - 7179 kg

b) zwierzyny - 0 szt.

c) stroiszu - 0 mp

d) choinek - 0 szt.

e) szyszek - 736 kg 

5. Produkcja sadzonek - 1463,27 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne - 111,49 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 6

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej  - HCVF  w rozbiciu na poszczególne komponenty:

a) obszary chronione w rezerwatach - 480,73 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych - 6008,89 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 371,63 ha  

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej - 0 ha  

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 0 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy  - 4995,53 ha

g) lasy wodochronne - 0 ha

h) lasy glebochronne - 6230,67 ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 4,05 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 16 100 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem - 91,76 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów) - 51