Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się ponad 14 tys. ha lasów. Lasy z racji położenia w terenach wyżynnych cechują się dużym zróżnicowaniem zwłaszcza pod względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

W sposób zdecydowany w nadleśnictwie dominuje siedlisko lasu wyżynnego-ponad 78%.

Teren nadleśnictwa pocięty jest licznymi wąwozami i jarami z wartościowymi drzewostanami  z dużym udziałem sosny, dęba i buka oraz graba, brzozy, modrzewia i wielu innych gatunków drzew. Występują również zbiorowiska gatunków kserotermicznych (na przykład rezerwat „Broczówka") i łąkowych, a ponadto wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Do najbardziej wartościowych obiektów przyrodniczych należą trzy rezerwaty: „Wodny Dół", „Głęboka Dolina" i wspomniana wyżej „Broczówka".

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej obszar nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się  w  zasięgu  czterech  makroregionów: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza,  Polesia Wołyńskiego i Wyżyny Wołyńskiej. W granicach makroregionów  wyróżnia się  mezoregiony takie jak:  Wyniosłość Giełczewską, Działy Grabowieckie, Kotlina Zamojska, Roztocze Zachodnie, Obniżenie Dorohuckie, Pagóry Chełmskie, Kotlina Hrubieszowska.  Charakter rzeźby terenu jest tu dość zróżnicowany o czym świadczą odmienne uwarunkowania budowy geologicznej w różnych częściach obszaru.

Obszary Wyniosłości Giełczewskiej charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą i obfitują w typowe dla pokrywy lessowej formy ukształtowania powierzchni. Są to znajdujące się w różnych stadiach jary i wąwozy. Działy Grabowieckie to drugi mezoregion, gdzie występuje największa liczba lasów nadleśnictwa Krasnystaw. To teren z głębokimi jarami i dolinami. Główne rzeki to dopływy Wieprza- Wolica i Wojsławka. Na Działach położony jest Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Kotlina Zamojska stanowi region, który jest padołem (rozległym obniżeniem). Gleby regionu bardzo zróżnicowane, teren rolniczy o niewielkim zalesieniu. Roztocze Zachodnie zbudowane ze skał górnokredowych, szczególnie z opoki. Wzniesienia pokryte są lessem i porozcinane wąwozami. Obniżenie Dorohuckie obejmuje swym zasięgiem części gmin: Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Trwawniki, Krasnystaw, Łopiennik Górny, Milejów, Puchaczów i Cyców. Pagóry Chełmskie to region skrajny pod względem rozbicia. Kotlina Hrubieszowska, której charakterystyczną cechą są płaskie, bezodpływowe zagłębienia orak brak młodych rozcięć erozyjnych.

Tereny nadleśnictwa charakteryzuje  duże zróżnicowanie gleb. Spotykamy tu zasobne gleby płowe, brunatne, rędziny jak i uboższe gleby rdzawe.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje wiele gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to obuwik pospolity, cieszynianka wiosenna,  podkolan biały, listera jajowata, lilia złotogłów, zawilec wielkokwiatowy, buławnik wielkokwiatowy.  Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody. 

            Osobliwość przyrodnicza - cieszynianka wiosenna, fot. Monika Krysiak

 

Obuwik pospolity, fot. Monika Krysiak

 

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki tj.: łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, borsuka, kunę. Ze zwierząt chronionych odnotowano występowanie  bobra. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych między innymi: orlika krzykliwego, bociana czarnego.

Z gromady gadów występują u nas jaszczurki, padalce i zaskrońce. Z płazów występują między innymi: rzekotki, ropuchy, traszki i kumaki nizinne.

Nasze nadleśnictwo na mapie 

 

  


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Laureaci konkursu fotograficznego nagrodzeni!

Laureaci konkursu fotograficznego nagrodzeni!

9 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się szósta edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego LEŚNY ALBUM. Współorganizatorem przedsięwzięcia – podobnie jak w latach poprzednich – było Nadleśnictwo Krasnystaw.

Honorowym patronatem konkurs objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Czesław Siekierski. Konkurs został włączony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Lubelskiego Kuratora Oświaty i jest punktowany przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W gronie partnerów wspierających organizację konkursu znaleźli się również: Gmina Siennica Różana, Koło Łowieckie nr 6 Jarząbek i Sklep Mundurowy WOJ-POL z Trzebiatowa. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Czasopismo Artystyczne „Nestor”.

Celem konkursu było propagowanie postawy szacunku wobec dziedzictwa przyrodniczego jakim są lasy oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką fotografii i promowanie młodych talentów.

Komisja konkursowa w składzie: Jarosław Gwardiak (Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw i przewodniczący komisji), Stanisław Buk (dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej), Dariusz Kostecki (starszy wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Przedstawiciela Związku Polskich Artystów Fotografów), Monika Krysiak (przedstawiciel Nadleśnictwa Krasnystaw), Ewa Dobrzańska-Mochniej (wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej), Michał Żywot (artysta fotograf) oraz Elżbieta Bochyńska (sekretarz komisji).

wyłoniła zwycięzców z pośród nadesłanych 301 prac.

W kategorii szkół podstawowych (klasy VII i VIII):

I miejsce – Matthew Kowalczyk: „Leśny domek” – Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym,

II miejsce – Michał Matysiak: „Umierający las” (Szkoła Podstawowa nr 4 w Krasnymstawie),

III miejsce – Oliwia Zając: „Tama Bobra” (Szkoła Podstawowa w Cycowie”).

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – Dymitr Szwałek „Ścieżka „Spławy” (Zespół Szkół CKR w Leśnej Podlaskiej),

II miejsce – Karol Szynal: „Połów w leśnym zakątku” (Zespół Szkół CKR w Różańcu),

III miejsce – Amelia Gargol: tryptyk – „Schody grzybowe”, Korona”, „Kielich grzyba” (Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej).

Komisja postanowiła wyróżnić prace następujących uczniów (w kolejności alfabetycznej):

w kategorii szkół podstawowych (klasy VII i VIII):

1. Emilia Bielecka: „Leśne tajemnice” (Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie),

2. Patrycja Jastrzębska: „Sasanka alpejska w drodze na Babią Górę” (Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie),

3. Nadia Kozieł: „Jesienny brzask” (Szkoła Podstawowa w Rejowcu),

4. Karol Krupa: „Moc natury w Wąwozie Skrzypowym” (Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie),

5. Michał Patyra: „Budzi się wiosna” (Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej),

6. Grzegorz Kusy: „Silne korzenie” (Szkoła Podstawowa w Uhrze),

7. Matylda Skubisz: „Świerkowy gaj” (Szkoła Podstawowa w Krupem),

8. Igor Suchodół: „Lisia nora pod malowniczym pniem” (Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej);

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

1. Patrycja Biela: „Tygrzyk paskowany” (Zespół Szkół CKR w Okszowie),

2. Małgorzata Iwaniec: „Szeptające drzewa” (Zespół Szkół CKR w Różańcu),

3. Kinga Kalisiewicz: „Leśny strumień” (Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej).

Komisja przyznała jedno wyróżnienie pozakonkursowe uczennicy klasy szóstej – Lenie Zygmunt za zdjęcie: „Obuwik (Cypripedium calceolus L.) – polski storczyk” (Szkoła Podstawowa w Sulmicach ).

- Cieszę się, że młodzi ludzie potrafią dostrzec i docenić otaczającą przyrodę. Zamiłowanie do fotografii przyrodniczej uczy wrażliwości oraz szacunku dla środowiska. Gratuluję wykonania pięknych zdjęć oraz życzę wielu sukcesów w dziedzinie fotografii – dodał w swoim wystąpieniu Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw - Jarosław Gwardiak

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oprawione fotografie.

Fundatorem nagród było między innymi Nadleśnictwo Krasnystaw.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie.